Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si prosím, jakým způsobem používáme a zpracováváme vámi poskytnuté údaje – vaše osobní údaje, dále pak údaje třetích osob (osob zobrazených v rodokmenu), které jste nám poskytl/a za účelem vyhotovení zakázky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Jméno a příjmení: Ing. Lucie Smetanová – Family Tree Factory

Sídlo: Borská 1515/27, Plzeň 30100

IČO: 02060311

Telefon: +420 731 48 58 83

E-mail: info@familytreefactory.com

JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. U zákazníka se jedná o Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.

Dále shromažďujeme data poskytnutá zákazníkem o třetích osobách, která potřebujeme pro konečné vyhotovení zakázky (rodokmen na přání zákazníka s údaji osob v rodokmenu zobrazených). Zejména údaje jako Jméno, Příjmení, Datum narození, úmrtí nebo sňatku, Místo narození, úmrtí, sňatku atd., pouze ta data, která se vyskytují ve finálním produktu a bez nich nelze zakázku realizovat.

Zákazník souhlasí s tím, že data poskytnutá k vyhotovení zakázky (tedy i osobní údaje třetích osob nutných pro zobrazení v rodokmenu) získal se souhlasem dotčených osob.

Pokud si nebudete výslovně přát, nebudou fotografie hotového díla používány k propagaci (s ohledem na ochranu osobních dat vašich i třetích osob na rodokmenu zobrazených). Na použití a propagaci díla se vždy předem ptáme.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ DATA?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

 • Realizace služby.

 • Informování o stavu objednávky.

 • Doručení objednaného zboží.

 • Vyřízení případné reklamace.

 • Informace o produktových novinkách.

E-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby / produktu. Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.

Vaše osobní údaje jsou dále využívány pro nezbytné úkony přepravy, administrativy nebo archivace.

 • Dopravní a přepravní služby – Email, adresa, jméno, telefon. – DPD nebo GLS, PLP.

 • Účetní služby – Email, adresa, jméno. Není nutný souhlas. – Miloš Kaška, IČ: 64381072, Skvrňanská 8, 301 00 Plzeň

 • Fakturace – Fakturovac.cz – Email, adresa, jméno, telefon. Není nutný souhlas. – Zdeněk Novotný, IČ: 87029669

 • Administrace – Email, adresa, jméno, telefon. Není nutný souhlas. – Petr Smetana, Borská 1515/27, Plzeň 30100

 • Google Disk – Email, adresa, jméno, telefon. Úložný prostor, zálohování. Není nutný souhlas. – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • iCloud – Email, adresa, jméno, telefon. Úložný prostor, zálohování. Není nutný souhlas. – Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME S TŘETÍMI STRANAMI?

Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete níže (Název služby / Data / Účel údajů / Typ souhlasu):

 • Google Analytics – Cookies, anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Není nutný souhlas. – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • Google Adwords – Cookies, anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Není nutný souhlas. – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • Facebook – Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Oprávněné zájmy správce, optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Není nutný souhlas. 

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

JAK VYUŽÍVÁME COOKIES

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní. Cookies není možno sledovat automaticky – využíváme variantu opt-in – tzn. soubory cookies sledujeme pouze po souhlasu uživatele webových stránek. 

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.

 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.

 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

 • Počítač s osobními údaji v počítači chráněném heslem a zamčený v nemovitosti.

PO JAK DLOUHOU DOBU ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Osobní údaje zadané při objednávání zboží využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet zboží obdobné tomu, které vám bylo poskytnuto.

JAK MŮŽETE KONTROLOVAT OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE POSKYTL/A?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu – viz. e-mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Na zpracování osobních údajů v rodokmenech jako podnikatelské činnosti nelze aplikovat výjimku podle článku 2 odst. 2 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), podle kterého se toto nařízení nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností, jako je tomu u rodokmenu vlastní rodiny.

Je tedy třeba dodržovat zásady ochrany osobních údajů stanovené tímto nařízením. V souladu se zákazníkem uzavřenou smlouvou je třeba zajistit náležité zabezpečení osobních údajů, které kromě zadavatele nemohou být zpřístupňovány jiným, neoprávněným osobám. Vzhledem k tomu že ochrana podle GDPR se nevztahuje na údaje zemřelých osob, týká se pouze údajů žijících osob v rodokmenech uváděných.

 • Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 • V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,

  • požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav.

 • Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

 • Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 • Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI V PLZNI, DNE 1.1.2022

Přečtěte si také prosím naše obchodní podmínky. Rodokmeny jsou vyráběny na zakázku a nelze odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů.