Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line stránek Family Tree Factory umístěných na webovém rozhraní www.familytreefactory.com nebo www.familytreefactory.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi 

 

Ing. Lucie Smetanová – Family Tree Factory 

se sídlem Borská 1515/27, Plzeň 30100

IČ: 02060311, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně pod č.j.: MMP/361841/21

 

adresa pro doručování: Borská 1515/27, Plzeň 30100

telefon: +420 731 48 58 83

e-mail: info (zavinac) familytreefactory.com

webové stránky: www.familytreefactory.com nebo www.familytreefactory.cz

jako prodávající a vámi jako kupujícím.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Pro uzavření kupní smlouvy je potřeba odeslat objednávku a my ji musíme přijmout. Vznikem kupní smlouvy se zavazujeme dodat zboží z objednávky a vy zaplatit kupní cenu a zboží převzít (viz článek 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Upozornění na to, že se jedná o zakázkovou výrobu a informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace (7) se řídí naším Reklamačním řádem. 

1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 

 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany. 

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a platby za zboží stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat prostřednictvím webového formuláře nebo emailem. Vždy vás následně kontaktujeme a upřesňujeme spolu její detaily. 

Konečný grafický návrh rodokmenu, který obsahuje vámi udaná data v domluvené podobě, posíláme vždy ke konečné kontrole. Kupující je povinnen správnost údajů a jejich rozmístění v grafickém návrhu písemně odsouhlasit. Poté se stává objednávka závaznou, vzniká kupní smlouva a je vystavena faktura. Po jejím uhrazení se přistupuje k výrobě. 

Kupující bere na vědomí, že všechny údaje uvedené v závazné objednávce, včetně zobrazovaných dat, jsou správné a je za ně zodpovědný kupující. Údaje o kupujícím, stejně jako údaje dotčených osob zobrazených v rodokmenu podléhají ochraně osobních údajů.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 7), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud již není aktuální cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, obratem vás upozorníme. Změna ceny však nemá vliv na již přijaté objednávky, pokud k ní došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle §552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle §571 občanského zákoníku.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Platby přijímáme bezhotovostně na náš bankovní účet před dodáním zboží (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. 

Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Jak posíláme zboží?

Na webových stránkách jsou uvedeny aktuální způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na přepravu. Balné je již zahrnuto v ceně zboží.

Přepravci jsou předány vámi sdělené kontaktní údaje (vaše adresa, kontaktní osoba, telefon). Nesete plnou odpovědnost za správnost sdělených informací. 

5.2. Kdy vám zboží dodáme?

U zakázkové výroby je stanovena dodací lhůta 2 až 9 týdnů na výrobu od data uhrazení výrobku kupujícím. (Doba dodání může být ovlivněna zaplněním výrobní kapacity, event. poruchou na výrobním stroji. Na dobu trvání výroby bude zákazník vždy předem nebo bez odkladů upozorněn.)

Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

Dodáním zboží se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. 

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. 

Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

6. ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

 • pokud je zboží již vyrobeno.

Upozorňujeme tedy, že na zboží vyrobené na zakázku se nevztahuje možnost vrácení peněz ve 14-ti denní lhůtě ani možnost výměny za zboží jiné. Jedná se o produkt, který byl vyroben na míru kupujícímu, na základě jeho požadavků, zobrazující jím zaslaná data a údaje. 

6.2. Kdo ručí za správnost údajů

Kupující bere na vědomí, že všechny údaje uvedené v závazné objednávce (včetně zobrazovaných dat na rodokmenech, nejen kontaktní údaje jeho osoby) udal správné a je za ně zodpovědný kupující. 

Konečný grafický návrh, včetně rozložení jednotlivých osob v rodokmenu, posíláme vždy ke kontrole. K výrobě se přistupuje až po vašem výslovném písemném schválení a uhrazení zakázky.

6.3. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo v následujících případech odstoupit od kupní smlouvy:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti 

 • zboží jste nepřevzali

 • zboží z objektivních příčin (dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat

 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (nejčastěji však do 5 dní), a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. 

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. 

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování jakýchkoli fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023

Dále si můžete přečíst, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.